Priser og vilkår

Priser

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:
Veiledende timepris ligger mellom kr. 1500,- og kr. 2900,- + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å gå under minstepris i henhold til konkret avtale.

Saker innenfor fri rettshjelp

I saker som faller innenfor lov om fri rettshjelp dekkes advokatens honorar av staten i henhold til statens satser. I noen saker er innvilgelsen av fri rettshjelp avhengig av klientens inntekt, og avgjøres etter søknad. Advokaten bistår med denne søknaden. I de fleste saker må klienten betale en begrenset egenandel.

Straffesaker

De aller fleste straffesaker dekkes av fri rettshjelp. For bistand under etterforskningen må klienten i de fleste tilfeller dekke bistanden selv. I enkelte mindre alvorlige straffesaker og saker om promillekjøring innvilges ikke fri rettshjelp.

Forsikringsdekning

I enkelte saker vil advokatbistand bli dekket i henhold til forsikringsavtaler. Advokaten hjelper med å avklare hvorvidt forsikringen gir rettshjelpsdekning i den konkrete saken og om det må betales en egenandel.

Aksept av oppdrag

Ingen oppdrag anses som akseptert før det er undertegnet en oppdragsavtale.

Advokat Sigrid Broch er medlem av Advokatforeningen. Hun arbeider etter Advokatforeningens regler om god advokatskikk og forsvareretiske regler.